SBR_1712

کائوچوی استایرن – بوتادین(SBR)
بدون نظر

کائوچوی استایرن – بوتادین
Styrene Butadiene Rubber

کائوچوهای استایرن – بوتادین هم در درشت ساختار و هم در ریز ساختار اختلاف دارند و این اختلاف ها تأثیرات مهمی را در خواص پلیمر باعث می شوند . متغیرهای درشت ساختاری این کانوچو عبارتند از :
۱ ) نسبت منومرها ، که ...
ادامه مطلب